Środa 23.01.2019

liczba odwiedzin: 518556

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

O przedszkolu

                                                    STATUT                                                          PRZEDSZKOLA W ŻÓRAWINIE 

SPIS TREŚCI

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 
Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 
Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 
ROZDZIAŁ VI 
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Załącznik nr 1
Regulamin przedszkola

Załącznik nr 2
Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 3
Regulamin organizowania i przeprowadzania wycieczek szkolnych

Przedszkole  w Żórawinie  działa na podstawie:
Podstawa prawna
Art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) ze zm. 
Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13 póz. 74 ze zm. 
Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2002/51/458) ze zm. 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej działalności (Dz. U. Nr 23, póz. 225). 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych; 
Uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Żórawinie i utworzenia Szkoły Podstawowej w Żórawinie oraz Przedszkola Publicznego w Żórawinie z oddziałem zamiejscowym w Węgrach.
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 18 lipca 2013 r).
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.(Dz. U.2017 z dnia 27 marzec 2017 r. poz. 649)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające    rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych   przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
Aktu założycielskiego Przedszkola Publicznego ( załącznik nr2 do uchwały nr XVII/121/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2012 r).

  ROZDZIAŁ I

   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole  w Żórawinie; 
2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
Przedszkole w Żórawinie 
55-020 Żórawina , ul. Urzędnicza 18 a
NIP 896-13-47-312
tel. 713165092
3. Lokalizacja przedszkola:
1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Żórawinie, przy ulicy Urzędniczej 18a, w którym funkcjonuje 
2) lokalizacja Węgry, ul. Szkolna 3 
4. Organem prowadzącym przedszkole jest:  
Gmina Żórawina 
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§2.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Żórawinie

 2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Żórawinie
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
9.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).
11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
12. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
13. Współpraca zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
14. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
16. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
19. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


§4.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1) za bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i drodze powrotnej odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zapewniający pełne bezpieczeństwo w drodze z przedszkola do domu.
2) pisemne upoważnienie rodziców powinno zawierać dane osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację przez pracowników przedszkola: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej/studenckiej,
3) upoważnienie osób trzecich do odbioru dziecka może być cofnięte w każdym czasie,
4) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola,
5) dziecko powinno znać osoby, które je odbierają lub przyprowadzają,
6) nauczyciel nie wydaje dzieci osobom, które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność i zawiadamia o tym fakcie rodziców i dyrektora przedszkola,
7) rodzice podają nauczycielom numer telefonu zakładu pracy, ten numer telefonu powinien być najbliżej miejsca wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych,
8) do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe,
9) dzieciom w przedszkolu nie podaje się żadnych leków,
10) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodzica, gdy zauważy u dziecka symptomy choroby, np. gorączka, wymioty, odczyny na skórze, katar lub inne niepokojące objawy, wskazujące na stan rozwijającej się choroby dziecka, pogarszające się samopoczucie,
11) obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka z przedszkola i udanie się z nim do lekarza,
12) przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy,
13) obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach,
14) nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola mogą podawać dzieciom przewlekle chorym leki po odpowiednim przeszkoleniu medycznym – sposób podawania, dawkowania leku musi być szczegółowo i czytelnie opisany przez lekarza,
15) w przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka przewlekle chorego, przedszkole natychmiast powiadamia rodzica w uzgodniony sposób (telefon, e-mail),
16) dziecko powinno być przyprowadzane przez rodziców (prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni,
17) dziecko z przedszkola powinno być odebrane przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, 
18) dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeństwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora, Policję (nr telefonu 997, 112),
19) w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i Policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) ponosi pełną odpowiedzialności za BHP w placówce (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
3. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan oraz przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki,
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
12) przyznawanie nagród pracownikom oraz występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola, 
13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
14) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
16)współdziałanie ze szkołami wyższymi, oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich, 
17) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
18) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego,
19) opracowywanie organizacji mierzenia jakości pracy przedszkola w zakresie: 
- warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
- efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
-ustalanie sposobów wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników mierzenia jakości pracy przedszkola, 
- innej działalności statutowej przedszkola i nauczycieli. 
20) wydawanie zarządzeń w formie pisemnej ogłaszanych na tablicach ogłoszeń (wszyscy pracownicy zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Przedszkola oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń). 
4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
1) wykonuje uchwały Rady Gminy Żórawina w zakresie działalności przedszkola,
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący z urzędu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie Statutu Przedszkola,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt Statutu Przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Żórawina o odwołanie z funkcji Dyrektora.
9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

§ 7

1. Rada Rodziców Przedszkola w Żórawinie jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek,  ustalać zasady i zakres współpracy.
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
9.Zasady współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola określa ustawa o systemie oświaty oraz utworzone na jej podstawie regulaminy. 
Regulaminy określają w szczególności: 
-sposoby współdziałania na rzecz dzieci i przedszkola, 
-udział we wspólnych posiedzeniach, 
-kolegialne wnioskowanie i wydawanie opinii, 
-zasady współdziałania określone w regulaminach nie mogą naruszać autonomii organów placówki.
 
§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

§ 9

1. Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do Dyrektora Przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych.
2. W przypadku wniesienia skargi ustnej, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:
1) datę przyjęcia skargi;
2) dane osobowe zgłaszającego;
3) zwięzły opis sprawy;
4) podpis osoby wnoszącej skargę;
5) podpis osoby przyjmującej skargę.
3. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia.
4. Skargi i wnioski anonimowe (bez imienia i nazwiska oraz adresu osoby skarżącej) pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego
do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania.
6. Po wpłynięciu skargi Dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów.
7. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.
8. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem Dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia skargi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia i załatwienia skargi może być dłuższy.
9. Od decyzji Dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu prowadzącego przedszkole, za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
10. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
11. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 
3.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 
4.Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy należy uwzględnić: 
-przygotowanie metodyczne nauczycieli, 
-orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
-stan zdrowia dziecka.
-nauczyciela wspomagającego.

§ 12

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego. 
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
3. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora. 
4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola. 
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe w zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci: 
-Opłacane z budżetu gminy: logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa, religia (na życzenie rodziców,prawnych opiekunów), zajęcia komputerowe, język obcy, rytmika, zajęcia taneczne itp. 
-Opłacane przez rodziców: po godz. 17.30.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
-dla dzieci 3-4 letnich - około 15-20 minut, 
-dla dzieci 5-6 letnich - około 30 minut. 
7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 
1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 
2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, porady i konsultacje, 
8.Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola.
9.Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć poszczególnych grup i dziennikach zajęć dodatkowych. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 

§ 13

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 
2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 
1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców, 
2) następujące pory posiłków: 
śniadanie 8:30
obiad 12:00 – 12:30
podwieczorek 14:00
3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8:00 do 13:00. 
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

   §14

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora Przedszkola w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole; 
2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, kwalifikacje pedagogiczne, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

§15

1.Rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, również z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 
2.Przyjęcia dzieci dokonuje się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. 
3.Dzieci kwalifikowane są do przedszkola na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka".  Formularze są dostępne również na stronie internetowej Przedszkola w Żórawinie przedszkolezorawina.edupage.org
4. Dyrektor Przedszkola  działając w imieniu organu prowadzącego, podpisuje z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przedszkola umowę o świadczeniu usług. 
5.Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych rodziców i dzieci.
6.Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc, kwalifikacji dokonuje Dyrektor Przedszkola.

§ 16

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola. Szczegółowy termin przerwy wakacyjnej określa zatwierdzony arkusz organizacyjny roku szkolnego. W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, zakłada się możliwość zmniejszania liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia.
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11,5 godziny; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego; 
2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku, 
3) przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na: 
a) wykonanie remontu i czynności porządkowych, 
b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania: 
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej, 
3) dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z następujących posiłków: 
 śniadanie, obiad, podwieczorek, 

4)Przedszkole prowadzi zbiorowe żywienie w oparciu o normy zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia w ilości 3 posiłków w odstępach 3 godzin. W szczególnych przypadkach np. wycieczki, uroczystości, Dyrektor Przedszkola  może zmienić organizację dnia w przedszkolu oraz organizację posiłków. 
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 dnia każdego miesiąca. 
4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 
5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego. 

   §17

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 
1) Wydzielone sale dla każdego oddziału, 
2) Gabinety terapeutyczne,
3) Zaplecze sanitarne dla każdego oddziału, 
4) Zaplecze kuchenne - magazynowe, 
5) Szatnię, 
6) Plac zabaw.
2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku. 
3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjnych, obsługi-opiekunów tych pomieszczeń. 
4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor Przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 18

1. Dyrektor Przedszkola zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych pracowników obsługi. 
2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych określają odrębne przepisy. 
3.Liczbę pracowników oraz wymiar ich czasu pracy ustala Dyrektor Przedszkola  a zatwierdza organ prowadzący placówkę. 
4.Nauczyciele wykonują swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz z ustalonym na ich podstawie przez Dyrektora Przedszkola zakresem obowiązków. 
5.Zakresy obowiązków innych osób, nie będących nauczycielami, ustala Dyrektor Przedszkola  w  oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i w zgodzie z niniejszym Statutem. 
6. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych, 
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§ 19

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 
3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 
4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 
5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 
6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 
7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie. 
8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 
1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści, 
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej, 
3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 
5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego. 
10. Inne zadania nauczycieli: 
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,( pierwsza obserwacja jest przeprowadzona, udokumentowana i zaprezentowana radzie pedagogicznej do końca października,  druga do końca kwietnia )
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, 
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 
5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego, 
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, 
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice, 
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 
13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci, 
15) współpraca z Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,  nauczycielami zajęć dodatkowych, 
16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej, 
17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 
c) włączenia ich w działalność przedszkola, 
18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy, 
19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, 
20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych, 
21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, 
22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki. 
11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest: 
1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu, 
2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie. 


§ 20

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 
1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci, 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka, 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb, 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym, 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, 
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 


ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 

§ 21

1.Wychowankami przedszkola są dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym podlegają edukacji szkolnej.
1) Dzieci, którym na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. 
2) Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka na wniosek rodziców. 
2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, 
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 
3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 
1) akceptacji takim jakim jest, 
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 
8) zdrowego jedzenia. 
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości, 
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 
5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi Przedszkola. 

§ 22

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, 
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych, 
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 
4) rozmowy z Dyrektorem, 
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę: 
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów Statutu za potwierdzeniem odbioru, 
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami, 
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP), 
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów Statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 
5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 
6) rozwiązanie umowy cywilno- prawnej o świadczeniu usług. 
4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Żórawina.

§ 23

1. Rodzice mają prawo do: 
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości), 
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 
4) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi uwag, skarg,wniosków i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola. 
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 
1) przestrzeganie niniejszego Statutu, 
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, 
6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 
3.Kontakty z rodzicami odbywają się w terminach, ustalonych przez nauczycieli i rodziców podanych do ogólnej wiadomości.
4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami:
spotkania adaptacyjne;
zebrania ogólne z Dyrektorem i grupowe co najmniej 3 razy w roku;
konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – w miarę potrzeb;
tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);
dni otwarte, raz w miesiącu w uzgodnieniu z rodzicami poszczególnych grup;
warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;
wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli – 2 razy w roku: piknik rodzinny i kiermasz bożonarodzeniowy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

1. Przedszkole używa tablic i pieczęci zawierających nazwę przedszkola oraz tablic i pieczęci z nazwą:  Przedszkole w Żórawinie.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Obsługę księgowo-finansową przedszkola prowadzi referat ds. oświaty zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Do wykonywania prac administracyjno – gospodarczych i budżetowo-finansowych oraz utrzymania ładu, porządku i higieny, przedszkole zatrudnia pracowników administracyjnych, obsługowo – gospodarczych i żywienia.
5. Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6.Przedszkole może, na odrębnym rachunku bankowym, gromadzić środki dochodów własnych pochodzących z: 
Opłat za wynajem pomieszczeń na kursy, szkolenia i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Darowizn. 
7. Środki dochodów własnych mogą być przeznaczone na:
Działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, 
Zakup pomocy naukowych, sprzętów oraz elementów wyposażenia pracowni i gabinetów,
Zakup materiałów na remonty i konserwacje, 
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, 
Opłaty za usługi na rzecz placówki, 
Wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej, 
Inne cele wynikające ze statutowej działalności przedszkola. 

§25

W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację materiałowo-finansową przejmuje organ prowadzący, a dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§26

1. Zmiany w statucie odbywają się w trybie art.42 Ustawy o systemie oświaty.
2. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Przedszkola kierują do Rady Pedagogicznej, która uchwala zmiany po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy. 
§27

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.
2. Statut został znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 08/2017z dnia 21.07.2017 r.   

Załącznik nr 1
do Statutu Przedszkola w Żórawinie 
                                                                                                                                                                                                   
REGULAMIN PRZEDSZKOLA W ŻÓRAWINIE
                           
1. Przedszkole  w Żórawinie  zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.
2. Przedszkole w Żórawinie jest czynne od godz. 6.00 do 17.30, a w Węgrach od godz.7.00 do godz. 17.00.
3. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.20, a odbierać można od godz. 12.00.
4. W okresie wakacji przedszkole jest zamknięte przez 1 miesiąc.
5. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor Przedszkola  na podstawie aktualnych przepisów prawa.
6. Dzieci w przedszkolu w Żórawinie korzystają z żywienia składającego się z 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.
7. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe ustalone przez MZ i OS. Dzienne, częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu uchwala Rada Gminy. Całkowite koszty żywienia i częściowe koszty utrzymania ponoszą rodzice.
8. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry, natomiast opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (godziny) pobierane są z dołu. Wpłaty dokonywane są na konto przedszkola.
9. Zwrot kosztów żywienia za nieobecne dni w miesiącu odliczane są z dołu. Zwrot kosztów utrzymania określają zasady przyjęte uchwałą Rady Gminy.
10. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
12. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych – osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
13. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.
14. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
15. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
16. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka, pływanie, taniec itp.
17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Po terminie zostaną naliczane odsetki.
18. Nie opłacenie przedszkola przez 2 miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków (z wyjątkiem dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, które mogą korzystać z przedszkola w zakresie minimum).
19. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora Przedszkola  na piśmie z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
20. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola dodatkowych posiłków tj. słodyczy, owoców  i kanapek.
21. Za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dziecko przedszkole nie odpowiada. 
22. Niezgłoszenie dłuższej nieobecności dziecka może oznaczać rezygnację z przedszkola i w konsekwencji skreślenie dziecka z listy przedszkolnej.
 
Załącznik nr 2
do Statutu Przedszkola w Żórawinie 


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W ŻÓRAWINIE

Rada Pedagogiczna Przedszkola  w Żórawinie  na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zm./ 
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm./ 
Statutu Przedszkola, 
Niniejszego regulaminu.
ustala:
§ 1

1. Skład osobowy Rady Pedagogicznej
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki wychowania przedszkolnego realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola. 
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 
Dyrektor Przedszkola  jako jej przewodniczący, 
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu w Żórawinie i oddziale w Węgrach,
W zebraniu Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego: 
Nauczyciel - doradca metodyczny, 
współpracujący z przedszkolem pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organizacji społecznych i związkowych 
przedstawiciele Rady Rodziców 
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

§ 2

1. Zakres działalności Rady Pedagogicznej
Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 
przygotowanie projektu Statutu przedszkola oraz ewentualnych jego zmian i przedstawienie do zaopiniowania Radzie Rodziców, 
uchwalanie Statutu oraz aneksów, 
planowanie i organizowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w danym roku szkolnym, 
okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu wychowania, nauczania i opieki oraz organizacyjno - materialnych warunków pracy przedszkola, 
kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków zgodnie z Konstytucją, Powszechną Deklaracja Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka, 
organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, 
współpraca z rodzicami i opiekunami dziecka. 
Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością wychowawczą, dydaktyczną i organizacyjno - administracyjną przedszkola stosownie do kompetencji określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały: 
w sprawie zatwierdzania i wprowadzania zmian w Statucie, 
w sprawie innowacji i eksperymentów 
w sprawie skreślania z listy wychowanków. 
Rada Pedagogiczna zatwierdza: 
pięcioletni i roczny program rozwoju przedszkola, 
wyniki wstępnej i końcowej oceny dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich, 
założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia, 
wnioski Dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalenia płacy zasadniczej oraz innych elementów wynagrodzenia /nagrody/, 
regulamin o charakterze wewnętrznym placówki. 
Rada Pedagogiczna opiniuje: 
organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych 
plan wykorzystania środków finansowych w ramach przyznanych placówce limitów 
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego /wczesne wspomaganie/, 
kandydatów do powierzenia funkcji wicedyrektora. 
Rada Pedagogiczna jest upoważniona do występowania z wnioskiem w sprawach: 
doskonalenia organizacji procesu wychowania i nauczania oraz sprawach oceny pracy nauczyciela, 
wyboru odpowiedniego programu nauczania w przedszkolu z zestawu proponowanego przez ministra właściwego do spraw oświaty. 
Rada Pedagogiczna ma prawo: 
delegować przedstawicieli Rady Pedagogicznej do składu komisji konkursowej wyłaniającej Dyrektora Przedszkola  - może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora. 
            
§ 3

1. Zadania Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej
Do obowiązków Dyrektora jako mianowanego z urzędu przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy: 
realizacja uchwał Rady zgodnych z obowiązującymi przepisami, 
dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, 
tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy przedszkola, 
oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i form ich realizacji 
udzielanie Radzie Pedagogicznej wyjaśnień we wszelkich rozpatrywanych przez nią sprawach uzasadnionego stanowiska organu prowadzącego przedszkole i organu nadzoru pedagogicznego, 
składanie przed radą sprawozdań z wykonania podjętych przez nią uchwał i okresowe analizowanie stopnia ich realizacji, 
przesłanie do władz samorządowych i oświatowych wyciągów z protokołów zebrań rady, na których zgłoszono wnioski pod adresem organów nadzorujących przedszkole, 
zapraszanie na zebrania Rady – zgodnie z potrzebami osób nie będących członkami Rady, 
przygotowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w zakresie poprawności organizacyjnej i rzeczowej, 
zapewnianie właściwego dokumentowania przebiegu posiedzeń Rady Pedagogicznej i dokonanych ustaleń. 
Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo do zawieszania uchwały Rady jeśli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. O fakcie tym Dyrektor placówki powiadamia organ nadzorujący przedszkole w celu zajęcia przezeń stanowiska. 
Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych zgodnych z uchwałą podjętą przez radę i obowiązującymi przepisami. 
Dyrektor przedszkola może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołać zespół kierowniczy, który jest organem doradczym. W skład zespołu kierowniczego wchodzą nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w przedszkolu oraz jeden, dwóch lub trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej wybranych przez samą radę. 
Dyrektor współpracuje ze związkami zawodowymi.

§ 4

1. Prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej
Członek Rady Pedagogicznej ma prawo: 
przedstawić swoje stanowisko na zebraniu plenarnym w sprawie zarządzenia Dyrektora, które – jego zdaniem – jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i uchwałami Rady, 
postawić wniosek o zmianę lub uzupełnienie projektu uchwały, jeżeli ma zastrzeżenie do jego treści w całości lub części, a w przypadku, jeżeli jego wniosek nie uzyskał poparcia większości może żądać odnotowania swojego stanowiska w protokole, 
zgłosić swój projekt uchwały dotyczącej spraw objętych kompetencjami Rady Pedagogicznej. 
Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek: 
rzetelnie realizować zadania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze wynikające ze statutowych funkcji przedszkola i doskonalić własne umiejętności zawodowe przez między innymi aktywne uczestnictwo w wewnętrznym samokształceniu, 
brać czynny udział we wszystkich pracach Rady Pedagogicznej i komisjach, do których został powołany, 
wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami, nawet wtedy, gdy zgłosił swoje zastrzeżenia, 
współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania członków Rady, 
składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych mu zadań
przestrzegać tajemnicy obrad, 
przestrzegać postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora. 


§ 5

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej i jej uchwały
Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola, który obejmuje również zadania Rady. 
Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach. 
Zebrania Rady należy organizować poza godzinami pracy z dziećmi. 
Zebrania plenarne Rady odbywają się zazwyczaj: 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym, 
w każdym semestrze w związku z oceną pracy wychowawczo-dydaktycznej w każdej grupie wiekowej, 
po zakończeniu roku szkolnego dla posumowania całorocznej pracy i opracowania planu działalności w następnym roku szkolnym, 
raz w semestrze dla celu samokształcenia i doskonalenia zawodowego, 
oraz w miarę potrzeb. 
Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: 
Dyrektora Przedszkola, 
organu bezpośrednio nadzorującego przedszkole oraz organu prowadzącego, 
co najmniej 1/3 członków Rady. 
W okresie między zebraniami plenarnymi Rada Pedagogiczna może powołać komisje doraźne dla opracowania określonej problematyki działalności przedszkola. Skład osobowy, zakres i czas działania komisji ustala Rada Pedagogiczna. Pracą komisji kieruje wybrany na wniosek Dyrektora przez Radę lub komisję przewodniczący, który współpracuje z Dyrektorem. Komisja przedstawia wyniki swojej pracy oraz wnioski do zatwierdzenia przez Radę na jej zebraniu plenarnym. 
Rada Pedagogiczna na zebraniach plenarnych – podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola. Określa również zasady i tryb realizowania uchwał. 

§ 6

1. Dokumentacja działalności Rady
Dokumentami pracy Rady Pedagogicznej są: 
program rozwoju przedszkola (wieloletni i roczny), ujmujący również zadania dla Rady, 
plan rozwoju zawodowego (wieloletni i roczny), 
księga protokołów. 
Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności sporządza się w terminie do siedmiu dni od daty zebrania i wpisuje do księgi protokołów. 
Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
Protokół wpisuje się do Księgi protokołów. 
Księga protokołów musi być zaopatrzona klauzulą "księga zawiera stron....... i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia .... do dnia ...." oraz musi być opieczętowana I podpisana przez Dyrektora. 
Księgi protokołów należy udostępnić na terenie przedszkola jego nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących przedszkole oraz upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 
Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21.07.2017 r. 
 


Załącznik nr 3
do Statutu Przedszkola w Żórawinie 
                                                                                                                            
                                                                                                                                      

REGULAMIN

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK
W PRZEDSZKOLU W ŻÓRAWINIE
                           
Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla wychowanków Przedszkola w Żórawinie.
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.358). 
1. Przedszkole w Żórawinie może organizować i prowadzić różne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki tj.
2. Wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania;
3. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
4. Imprezy wyjazdowe (kilkudniowe) związane z realizacją programu nauczania takie jak: „zielone”, „ekologiczne”, „białe” przedszkola.
5. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona za wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
6. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).
7. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.
8. Optymalna ilość opiekunów grupy wycieczkowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) w P115 to:
grupa* do 15 osób – 2 opiekunów; 
grupa* powyżej 15 osób – 1 opiekun na 15 uczestników wycieczki. 
Grupa* - minimum 6 uczestników. 
9. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.
10. Na terenach położonych powyżej 1000 m n. p. m., których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających, wycieczki piesze lub narciarskie mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
11. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje Dyrektor Przedszkola  po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. (na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wypełniony załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. Dz. U. Nr 188, poz. 1582)
12. Dyrektor Przedszkola  wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
13. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być osoba wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola, osoba pełnoletnia, która: 
ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
jest instruktorem harcerskim, 
posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
14. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
15. Udział dzieci małoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd wychowanka.
16. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki (stanowiącą załącznik do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
16. Dokumentacja wycieczki zawiera: 
kartę wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz. , 
pisemne zgody rodziców (pozostają w przedszkolu), 
preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu (kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania)
pisemne podsumowanie, ocenę i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu, przechowywane w teczce wychowawcy. 
Karta wycieczki co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem musi być podpisana przez Dyrektora przedszkola. W dniu wyjazdu organizator wycieczki zostawia u Dyrektora kopię karty wycieczki, zgody i aktualna listę uczestników.

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21.07.2017r.   

  • PRZEDSZKOLE W ŻÓRAWINIE
    ul. Urzędnicza 18 A Żórawina
    ul. Szkolna 2 Węgry
  • Żórawina (71) 316-50-92
    Węgry (71) 301-41-00