Piątek 14.12.2018

liczba odwiedzin: 498251

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Żórawinie z siedzibą w Żórawinie, ul. Urzędnicza 18 A;
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu w Żórawinie jest Pan Ireneusz Piechowski; e-mail: ireneuszpiechowski@wp.pl
 • Cel przetwarzania: realizacja zadań przedszkola

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

-   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej,

-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

-  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w stosownych przepisach prawa a następnie przekazywane do archiwum. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Przedszkola w Żórawinie;
 • Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 • Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Dane osobowe posiadamy ze zgłoszeń o przyjęcie dziecka do przedszkola, oraz zgód rodziców do zgłoszeń o przyjęcie dziecka do przedszkola. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane będą w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust. 1 pkt. a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust. 1 pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym oraz firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Przedszkola w Żórawinie;
 • dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • PRZEDSZKOLE W ŻÓRAWINIE
  ul. Urzędnicza 18 A Żórawina
  ul. Szkolna 2 Węgry
 • Żórawina (71) 316-50-92
  Węgry (71) 301-41-00